پیرو هماهنگی های صورت گرفته و به منظور تعیین تکلیف و تبادل نظر در رابطه با وضعیت ثبتی موسسات غیرتجاری با موضوع فعالیت حقوقی ثبت شده با مجوز مرکز امور مشاوران، جلسه ای مشترک با حضور جناب آقای دکتر بهادری جهرمی رئیس محترم مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه و مدیر کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و همچنین سایر نمایندگان دو مجموعه در محل سالن جلسات اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تشکیل و نسبت به موضوعات مختلف و ابهامات موجود بحث و تبادل نظر گردید.