بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تسریع در رفع مشکلات مربوط به ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری، ماده ۱۰ به شرح زیر به نظامنامه راجع به مداو ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت، الحاق می‌گردد.

ماده ۱۰- تبدیل شرکتهای تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است. نحوه تبدیل شرکت‌ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌گردد.