ثبت شعبه خارجی

شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند،
مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع،‌می‌توانند در زمینه‌هائی که توسط دولت
جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا
نمایندگی خود‌اقدام کنند.