تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت یکی از فاکتورهایی است که باید حتما بعد از ثبت شرکت بر آن تسلط کامل داشته باشیم تا در آینده اگر خواستیم تغییراتی در شرکتمان ایجاد کنیم، مشکلی برای شرکتمان پیش نیاید و تغییراتمان قانونی باشد.

این تغییرات شامل مواردی چون تغییر سرمایه به عبارتی افزایش یا کاهش آن، تغیر نام، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران و اعضای هیئت مدیره، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع، تعیین اعضا و هیئت مدیره و انحلال شرکت است.

اگر می خواهیم تغییراتمان مورد قبول قانون باشد و بعدها برای شرکت در مقابل افراد حقیقی و حقوقی به هیچ مشکلی بر خورد نکنیم. یا باید تغییرات شرکتمان را به تصویب مجمع عمومی عادی برسانیم و یا در مجمع عمومی فوق العاده آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. و سپس مراحل ثبت تغییرات را در اداره های مربوطه انجام دهیم.